Norm Software Escrow IT-notaris

24 juni 2017

Het belang van een gemeenschappelijke norm is groot. Het is een voorwaarde om uiteenlopende waarden en belangen van betrokkenen te kunnen waarborgen. Bij de ontwikkeling en het gebruik van software is er een verschil in de belangen van de ontwikkelaar en de gebruiker. Die worden voor een groot deel veroorzaakt door wet- en regelgeving. Door het auteursrecht is de ontwikkelaar van rechtswege de eigenaar van het intellectuele eigendom. Daarmee is hij de enige, die de software mag exploiteren. De gebruiker is licentienemer en geen eigenaar van de software.

Deze situatie van uiteenlopende belangen is op het lijf geschreven van de IT-notaris. Hij is door de Staat aangesteld om als onafhankelijke partij (rechts-)zekerheid te bieden in allerlei situaties, waar zich tegenstrijdige belangen kunnen voordoen. De IT-notarissen zijn gehouden aan de gedrags- en beroepsregels van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) en staan onder toezicht van de WFT (Wet op het Financieel Toezicht). Ook werken zij volgens de Norm Software Escrow IT-notaris. Deze norm is gebaseerd op de kwaliteitseisen die zijn beoordeeld door de KNB bij de accreditatie van de Stichting IT-notaris. Bij onze unieke software escrowregeling worden alle broncode(s) volgens deze norm gedeponeerd. Bovendien is in deze norm (en de uitwerking daarvan in procedures en protocollen) de ervaring verwerkt die Software Borg sinds 1992 heeft opgebouwd met vele soorten calamiteiten en risico’s.

Software Borg bestaat 25 jaar en sponsort samen met De IT-Jurist het symposium Rechtszekerheid in de informatiemaatschappij; Waarderen en beschermen van intellectueel eigendom. Tijdens dit symposium ter ere van de lustrums van de Stichting IT-notaris en de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informatica-deskundigen (NVBI) wordt de Norm Software Escrow IT-notaris onder de aandacht gebracht samen met de door de NVBI-leden nieuw ontwikkelde norm voor het waarderen van software.

Meer nieuws