Maximale notariële zekerheid

Maximale zekerheid door (IT-)notarissen en de Wet op het Notarisambt

Wij werken altijd met (IT-)notarissen. Een notaris heeft zorgplicht naar zowel de licentiegever als de gebruikers, kan niet failliet gaan en zijn akte kan niet door de rechter worden betwist.

Maximale notariële zekerheid

Software Borg kiest uit het oogpunt van kwaliteit en optimale zekerheid er consequent voor om met de notaris samen te werken. Dit heeft er zelfs toe geleid dat de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de specialisatie IT-notaris heeft geaccrediteerd in 2014. Een belangrijke reden voor deze samenwerking is de Wet op het Notarisambt. Daarin is geregeld dat de notaris een openbaar ambt heeft. Dit houdt onder meer in, dat zijn standplaats (het protocol) niet failliet kan gaan. De door hem vastgelegde afspraken, regelingen en dergelijke moeten in verband met de rechtsgeldigheid langdurig bewaard worden. Een goede basis dus voor continuïteitsregelingen. Dat kan verder geen enkel bedrijf of organisatie in Nederland zeggen.

Zekerheid door een notariële akte

Ook staat in de Wet op het Notarisambt dat de akte van de notaris dwingende rechtskracht heeft. De akte van de notaris kan dus niet worden aangevochten. Dit is van belang bij de bescherming van het auteursrecht. Als eenmaal goed is vastgesteld wie de eigenaar is van de software en de notaris daar een akte van opmaakt, dan is het voor de eigenaar de best denkbare bescherming van zijn software. De akte van de notaris heeft verder zogenaamde executoriale werking. Dit wil zeggen dat de akte de kracht heeft van een vonnis, die eventueel aan een gerechtsdeurwaarder kan worden overhandigd ter incasso. Dat maakt die akte zelfs geschikt om daar doorbetalingsregelingen mee te ontwikkelen. Die zijn bijvoorbeeld gewenst in informatiesystemen die bestaan uit een keten van leveranciers en aanbieders, die wel moeten blijven presteren ook als een van de deelnemers in de keten niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Een notaris is een onafhankelijke vertrouwenspersoon met zorgplicht die te allen tijde de belangen van alle betrokken partijen dient te behartigen. De belangen van zowel de licentiegever als de licentienemer, zijn daarom bij hem in goede handen. De (IT-)notaris beslist op basis van de afgiftegronden in de overeenkomst over de afgifte van de broncode die in zijn kluis ligt. Maar voordat de broncode in die kluis van de (IT-)notaris is gekomen, is er standaard een titelonderzoek uitgevoerd door IT-juristen en is de broncode gecontroleerd op volledigheid, overdraagbaarheid en geschiktheid voor het doel (schade beperken of voorkomen). Deze controle wordt uitgevoerd door de onafhankelijke technisch inspecteurs in samenwerking met IT-auditoren.

Wat doet de notaris

Software Borg werkt met (IT-)notarissen in het hele land. Uitgangspunten zijn een landelijke dekking, uniforme kwaliteit en een regionale vertrouwenspersoon. De notaris stelt overeenkomsten en akten op, controleert het titelonderzoek en checkt verschillende relevante registers. Verder bewaart de notaris de broncode in zijn kluis en beslist hij over afgifte van de broncode. Ook kan de notaris, als specialist ondernemingsrecht, een rol spelen bij het juridisch structureren van softwarebedrijven en het vestigen van pandrecht op software.

De (IT-)notaris is dus de best uitgeruste Trusted Third Party.

Wat kan Software Borg voor je doen

Onderstaand filmpje, dat wij samen met onze partner de IT-notaris hebben gemaakt, legt kort en bondig uit wat software escrow is. Hier is het voorbeeld gebruikt van een faillissement in de levensloop van software. Er zijn natuurlijk veel meer bedreigingen van de continuïteit van software. Wil je weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen op het gebied van Software Escrow, SaaS en Cloud Escrow en Data Escrow? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bel 050 – 53 50 143 of mail naar info@softwareborg.nl. Een berichtje achterlaten via ons contactformulier kan natuurlijk ook.

Wat onze continuïteits- en escrowoplossingen bieden

Naast maximale notariële zekerheid bieden onze continuïteits- en escrowoplossingen ook:

Optimale garantie van continuïteit
Of je nu software ontwikkelt of gebruikt in de Cloud of via SaaS: wij leveren voor elke situatie een passende regeling die de continuïteit van je software en data garandeert.

Bescherming van auteurs- en IE-rechten
Een software house beschikt over de auteurs- en IE-rechten van software: door deze notarieel vast te leggen kunnen we deze te allen tijde beschermen en het bewijs van eigendom leveren.

Hulp bij compliance
Als softwaregebruiker moet je voldoen aan wetten, normen en regels. Denk aan de AVG, ISO 27001, SOC2 of BIO. Onze continuïteitsregelingen helpen je voldoen aan deze verplichtingen.

Nazorg bij escrowregelingen
Wanneer zich een calamiteit voordoet bij de leverancier, coördineren wij hoe de continuïteit het beste geborgd kan worden met onze regeling in de hand. We geven niet zomaar de broncode af.