Continuïteit

Escrow en continuïteit bij Software Borg

Software Borg bestaat al twee generaties en heeft een omvangrijke expertise opgebouwd op het gebied van escrow en continuïteit. Wij bieden continuïteitsoplossingen en escrowregelingen voor hardware en software (on premises, Cloud of SaaS), app’s, data en knowhow. Wij werken hierbij samen met IT-notarissen. Vanwege de wettelijke onafhankelijkheidspositie en zorgplicht van IT-notarissen worden hierbij zowel de belangen van de gebruiker als die van de leverancier behartigd.

De werkwijze van Software Borg en de IT-notaris is ook geschikt om de belangen van investeerders veilig te stellen. Dit kan middels een pandrechtakte op de gedeponeerde broncode waar de pandgever de IE-rechten van heeft.

Business Continuity Management (BCM)

Informatiebeveiliging kent vele aspecten. Een BIV-classificatie is een indeling die binnen de informatiebeveiliging wordt gehanteerd, waarbij beschikbaarheid (continuïteit), integriteit en vertrouwelijkheid (exclusiviteit) van informatie en systemen wordt aangegeven. Er dient een doordacht evenwicht te zijn tussen deze drie aspecten. Aan het aspect beschikbaarheid wordt echter veelal te weinig aandacht gegeven. 

Business Continuity Management / bedrijfscontinuïteitsbeheer is de benaming van het proces dat potentiële bedreigingen voor een organisatie identificeert. BCM biedt een kader om tegen deze bedreigingen weerstand te bieden onder andere door in staat te zijn effectief te kunnen reageren. Escrow is hier zeker een onderdeel van. 

De handel in software is een handel in rechten

Wij begeven ons met onze diensten en kennis op het raakvlak van IT, recht en informatiebeveiliging. Actuele juridische contracten vormen de basis voor onze escrowregelingen die voor een belangrijk deel verantwoordelijk zijn voor de gegarandeerde continue beschikbaarheid – zowel fysiek als juridisch – van jouw, of de door jouw gebruikte, informatiesystemen.

Belangen van de softwaregebruiker

Bij de aandacht voor het aspect continuïteit speelt de rechtspositie van de softwaregebruiker (licentienemer) een cruciale rol. Continuïteit van zijn informatiesystemen is de basis voor zijn informatiebeveiliging. Het stelt de softwaregebruiker in staat blijvend te voldoen aan de vele wettelijke verplichtingen die rusten op informatiesystemen en de daarin opgeslagen gegevensverzamelingen (compliance). Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verschillende soorten bewaarplichten (niet alleen fiscaal) die gelden.

Er moeten derhalve maatregelen getroffen worden tegen allerhande risicofactoren zoals het stopzetten van het onderhoud op de software door de licentiegever of aan een faillissement van de licentiegever van de betreffende software.

Belangen van de licentiegever

Onze continuïteitsoplossingen zorgen ervoor dat de belangen van de licentienemer geborgd zijn waarbij de belangen van de licentiegever niet worden aangetast. Deponeren van intellectuele eigendomsrechten bij een IT-notaris biedt optimale rechtszekerheid. Registratie van intellectuele eigendomsrechten door middel van deponering is een zelfstandig product. Voorafgaand aan de deponering wordt een titelonderzoek en technisch onderzoek uitgevoerd. Bij onze continuïteitsregelingen is dit product automatisch inbegrepen.

Verder is juridisch vastgelegd dat, de bij de regeling aangesloten licentienemers, in geval van een afgifte nooit meer krijgen dan waar men volgens de licentie recht op heeft. Ook mag alleen afgegeven worden aan licentienemers die niet de afgiftegrond veroorzaakt hebben. 

Ben je op zoek naar een goede continuïteitsregeling of wil je meer weten wat Software Borg voor je organisatie kan betekenen. Neem contact met ons op.