Optimale garantie van continuïteit

Ononderbroken toegang tot je software: continuïteit

Of je nu software ontwikkelt of gebruikt in de Cloud of via SaaS: wij leveren voor elke situatie een passende regeling die de continuïteit van je software en data garandeert.

Bedrijfscontinuïteit en escrow

Is het zo dat de bedrijfsvoering van jouw bedrijf of organisatie valt of staat met software van derden? Dan wil je graag zeker zijn van een ononderbroken toegang tot die software en de daarmee gegenereerde data. Of misschien ben je een leverancier van software en wil je graag je belangrijkste asset vastleggen als jouw eigendom zodat niemand er mee aan de haal kan gaan. Zowel voor ontwikkelaars als gebruikers van software en IT, zijn continuïteits- en escrow-regelingen belangrijk voor de bedrijfscontinuïteit.

Bedrijfscontinuïteitsbeheer en informatiebeveiliging

Business Continuity Management (BCM) / bedrijfscontinuïteitsbeheer identificeert het proces van potentiële bedreigingen voor een organisatie. BCM biedt een kader om tegen deze bedreigingen weerstand te bieden onder andere door in staat te zijn effectief te kunnen reageren. Door de digitalisering van alle sectoren in onze economie is informatiebeveiliging een groot onderdeel hiervan geworden. Informatiebeveiliging hanteert volgens de BIV-classificatie drie gebieden:

  • Software EscrowBeschikbaarheid (continuïteit)
  • Software EscrowIntegriteit
  • Software EscrowVertrouwelijkheid (exclusiviteit)

Er dient een doordacht evenwicht te zijn tussen deze drie gebieden.

Technische en juridische maatregelen om beschikbaarheid te garanderen

Wij combineren de specialismen IT, recht en informatiebeveiliging. Wij willen de zekerheid hebben én geven dat gebruikers toegang kunnen blijven houden tot de software en data in hun informatiesysteem. Zowel technisch als juridisch. Onze eigen technisch inspecteurs controleren de software op systematische wijze op volledigheid, bruikbaarheid en overdraagbaarheid. Vervolgens zorgen onze IT-juristen voor actuele juridische contracten. Deze contracten zijn, naast de technische controle, voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de continuïteit en beschikbaarheid van de gebruikte informatiesystemen.

Belangen van de softwaregebruiker

Een softwaregebruiker (licentienemer) kent bij het gebruik van software continuïteitsrisico’s, zoals:

  • Software Escrowhet stopzetten van het onderhoud op de software door de licentiegever als gevolg van een koerswijziging of een overname
  • Software Escroween faillissement van de licentiegever van de betreffende software
  • Software Escrowcybercrime (ransomware)

Op het moment dat het bedrijfskritische software betreft, zijn de risico’s alleen maar groter. Het nemen van maatregelen om de continuïteit van het informatiesysteem (software en data) te borgen wordt hierdoor nog belangrijker. De rechtspositie van de softwaregebruiker speelt hierbij een cruciale rol. Dit is in de praktijk vaak niet of heel slecht geregeld. De continuïteitsoplossingen van Software Borg bieden hier een antwoord op. Het stelt de softwaregebruiker ook in staat blijvend te voldoen aan de vele wettelijke verplichtingen die rusten op informatiesystemen en de daarin opgeslagen gegevens (compliance).

Belangen van de licentiegever

De werkwijze van Software Borg heeft als doel een continuïteitsregeling te realiseren ten gunste van alle betrokken partijen. De klanten van de leverancier van de software (on-premise, in de Cloud of via SaaS) worden door onze oplossingen verzekerd van toegang tot de software en data, met respect voor de positie en rechten van de leverancier. De leverancier kan aan haar klanten verzekeren dat continuiteit van het gebruik van de software en data geregeld is. Twee bijkomende voordelen voor de leverancier zijn:

  • Software Escrowde kans op een doorstart in geval van faillissement met behoud van alle klanten wordt vergroot
  • Software Escrowde IE-rechten op de broncode van de leverancier worden vastgelegd en beschermd tegen ongewenst of ongeautoriseerd gebruik door derden

Onze continuïteitsoplossingen zorgen ervoor dat de belangen van de licentienemer geborgd zijn waarbij de belangen van de licentiegever niet worden aangetast. Wij begrijpen als geen ander de zorgen van de softwareleverancier en borgen deze op een betrouwbare, transparante en wettelijke manier bij een (IT-)notaris. Door je ‘goud’ niet bij een commerciële partij achter te laten, hoef je nooit bang te zijn dat deze in verkeerde handen valt of misbruikt wordt. Deponeren van intellectuele eigendomsrechten bij een (IT-)notaris biedt optimale rechtszekerheid voor de bescherming van de IE-rechten van het software house. Daarbij is ook juridisch vastgelegd dat, de bij de regeling aangesloten licentienemers, in geval van een afgifte nooit meer krijgen dan waar men volgens de licentie recht op heeft.

Wat onze continuïteits- en escrowoplossingen bieden

Naast optimale garantie van continuïteit bieden onze continuïteits- en escrowoplossingen ook:

Bescherming van auteurs- en IE-rechten
Een software house beschikt over de auteurs- en IE-rechten van software: door deze notarieel vast te leggen kunnen we deze te allen tijde beschermen en het bewijs van eigendom leveren.

Maximale notariële zekerheid
Wij werken altijd met (IT-)notarissen. Zij hebben zorgplicht naar de licentiegever én de gebruiker, kunnen niet failliet gaan en zijn akte kan niet door de rechter worden betwist.

Hulp bij compliance
Als softwaregebruiker moet je voldoen aan wetten, normen en regels. Denk aan de AVG, ISO 27001, SOC2 of BIO. Onze continuïteitsregelingen helpen je voldoen aan deze verplichtingen.

Nazorg bij escrowregelingen
Wanneer zich een calamiteit voordoet bij de leverancier, coördineren wij hoe de continuïteit het beste geborgd kan worden met onze regeling in de hand. We geven niet zomaar de broncode af.

Voor elke situatie een passende continuïteitsregeling

Software Borg bestaat al ruim 30 jaar en heeft een omvangrijke expertise opgebouwd op het gebied van escrow en continuïteit. Wij bieden continuïteitsoplossingen en escrowregelingen voor hardware en software (on premise, Cloud of SaaS), app’s, data en knowhow. Wij werken hierbij samen met IT-notarissen. Vanwege de wettelijke onafhankelijkheidspositie en zorgplicht van (IT-)notarissen worden hierbij zowel de belangen van de gebruiker als die van de leverancier behartigd.

Ben je op zoek naar een goede continuïteitsregeling of wil je meer weten over wat Software Borg voor je organisatie kan betekenen. Neem contact met ons op.