Wat betekent de nieuwe Wet auteurscontractenrecht voor IT-bedrijven?

15 juli 2015

Op 1 juli 2015 is de Auteurswet gewijzigd door inwerkingtreding van de Wet auteurscontractenrecht. De wetgever heeft met deze wijziging beoogd de maker van auteursrechtelijke beschermde werken te beschermen ten opzichte van exploitanten. Wat betekent dit nu voor de softwarewereld?

In de softwarewereld komt het natuurlijk vaak voor dat een softwareleverancier een deel van zijn softwareontwikkeling uitbesteed aan ZZP-ers. In dit geval kun je die ZZP-er als maker zien in de zin van de Auteurswet. In eerste instantie wordt de maker gezien als auteursrechthebbende, tenzij er schriftelijke afspraken worden gemaakt waarbij de rechten worden overgedragen.

De nieuwe wijziging heeft geen betrekking op situaties, waarbij het om software gaat, die de softwareleverancier onder eigen naam openbaar maakt. Dus stel een softwareleverancier maakt een afspraak met een ZZP-er om een stuk software te ontwikkelen en deze software wordt onder de naam van de softwareleverancier in de markt gezet, dan heeft deze wetswijziging geen effect. Het betreft juist de situatie, dat de software namens ZZP-er door een softwareleverancier in de markt wordt gezet. In dat geval vindt de wetgever het belangrijk, dat de maker (ZZP-er) beschermd moet worden.

Hoe werkt die bescherming?

De bescherming houdt o.a. in dat de maker een recht heeft op een billijke vergoeding voor de verlening van de exploitatierechten en daarnaast ook een recht op aanvullende billijke vergoeding, wanneer er ernstige onevenredigheid bestaat tussen de vergoeding en de opbrengsten van de exploitatie (bestsellerbepaling). Deze bepalingen zijn van dwingend recht, wat inhoudt dat je dit niet kan uitsluiten in een contract.

Wat tevens nieuw is, is het schriftelijkheidsvereiste voor exclusieve licenties. Voor de duidelijkheid, dit geldt dus alleen voor software, die de softwareleverancier namens de maker in de markt zet. Indien het de bedoeling is dat de maker software maakt, die specifiek voor de softwareleverancier is gemaakt, dan geldt dit schriftelijkheidsvereiste ook niet.

Voorts heeft de maker het recht om een contract met een exploitant geheel of gedeeltelijk te ontbinden als het werk onvoldoende wordt geëxploiteerd (non-uses bepaling). Tevens kan de maker onduidelijke of onredelijk lange aanspraken op de exploitatie van toekomstige werken en andere onredelijke bezwarende bedingen vernietigen.

Bent u softwareleverancier en maakt u gebruik van ZZP-ers bij de ontwikkeling van uw software, maak dan duidelijke schriftelijke afspraken, dat de auteursrechten worden overgedragen aan uw organisatie en dat de software door uw organisatie op de markt wordt gezet. Wilt u weten, of uw contracten met uw ZZP-ers bestand zijn tegen deze wetswijziging, of bent u ZZP-er en wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan vrijblijvend contact met onze helpdesk.

Meer nieuws