Uw software geleverd met TPM?

7 december 2020

Het is mogelijk op basis van de Software Borg formule met haar 5 kwaliteitskenmerken. Door de opzet en de daarbij betrokken professionals uit verschillende disciplines, kan Software Borg voldoen aan vrijwel alle behoeften die ontstaan in de levensloop van een broncode. Zowel aan de zijde van de licentiegever als aan de zijde van licentienemers. De TPM (Third Party Memorandum) is bedoeld voor de accountant van licentienemers.

Wettelijke verplichting van accountants

Over de verplichting van de accountant (van controleplichtige organisaties) staat in het Burgerlijk Wetboek 2 art. 393 sub.4 :

“De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan het bestuur. Hij maakt daarbij ten minste melding van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking”.

Deponeren van controleverslag

Elke accountant kan aan deze wettelijke verplichting en zijn zorgplicht voldoen door acceptatie van het controleverslag van Software Borg (dat opgemaakt wordt na de jaarlijkse deponering bij de IT-notaris) als een Third Party Memorandum.

De waarde van deze TPM is onbetwist en groot. Dat heeft te maken met het feit, dat de akte van de IT-notaris niet kan worden aangevochten (De Notariswet). Ook is het Software Borg Systeem geheel gebaseerd op toepasselijke wet- en regelgeving. Met ingang van 1 januari 2021 worden de controleverslagen verstuurd met een toevoeging van het belang voor de accountant. Voor vragen over de TPM kunt u contact opnemen met de deskundige adviseurs van Software Borg.

Meer nieuws