Werkwijze

Vijf kwaliteitskenmerken

We werken volgens vijf kwaliteitskenmerken om te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen Software Escrow voor de IT-notaris. Die vijf kwaliteitskenmerken zorgen voor solide continuïteitsregelingen en zijn: rechtszekerheid, zekerheid ITbijdrage aan informatiebeveiligingkwaliteit aanbieders en nazorg.

De ketting is zo sterk als de zwakste schakel

De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Software Borg controleert vele aspecten op het gebied van IT, recht en informatiebeveiliging. Uit ervaring weten wij dat een over het hoofd gezien detail een hele regeling krachteloos kan maken. Wij hebben in de afgelopen decennia veel situaties meegemaakt waarbij door belanghebbenden een beroep moest worden gedaan op de bij de IT-notaris gedeponeerde broncode en documentatie. Doordat de betreffende belanghebbende gebruik maakten van onze escrowregelingen hebben wij, door onze pro-actieve begeleiding en informatievoorziening, grote (bedrijfs)schades kunnen voorkomen.

De noodzaak van verificatie

Wij willen de zekerheid hebben én geven dat hetgeen gedeponeerd wordt ook werkelijk de broncode is van de programmatuur die met de leverancier is overeengekomen en dat die broncode ook geschikt is om onderhouden te worden. Daarom wordt iedere broncode door eigen technisch inspecteurs op systematische wijze gecontroleerd op volledigheid, bruikbaarheid en overdraagbaarheid. Bij ieder (her-)depot wordt de verificatie op dezelfde manier uitgevoerd.

Voor de controle op volledigheid beschouwen wij onder andere het eigenaarschap, de leesbaarheid van de broncode en de bijbehorende documentatie, en het gebruik van open source. Voor de controle op bruikbaarheid, installeren en reconstrueren we de programmatuur vanaf de broncode. Voor de controle op overdraagbaarheid, documenteren we de reconstructiestappen, stellen wij een inventaris op van de volledige broncode en slaan we het depot verzegeld op in de kluis bij een IT-notaris.

Uniforme werkwijze

Het doel van deze werkwijze is te waarborgen, dat de technische inspectie voorafgaande aan een (her-)deponering op gestandaardiseerde wijze uitgevoerd wordt. De Uniforme werkwijze voor een technisch inspecteur bij Software Borg is gebaseerd op de volgende items; De bestaande praktijknormen voor het beoordelen van digitale dragers, normen en richtlijnen, vooral naar de NEN-NPR 5325 “Overdragen van Software”, en de Software Borg Overeenkomst. Uniformiteit komt de kwaliteit ten goede en deze controle en de verzameling van gegevens over de broncode is van cruciaal belang om goede nazorg te kunnen geven.