Algemene voorwaarden Software Borg

Hieronder tref je onze algemene voorwaarden, tevens hier in pdf beschikbaar. Op onze diensten en producten kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn. Deze zijn opgenomen in onze modelcontracten voor die betreffende diensten en producten Met betrekking tot klachten conformeren wij ons aan het Reglement Tuchtrechtspraak van de Nederlandse Vereniging van Beëdigd Informaticadeskundigen (NVBI).

Keer terug naar alle voorwaarden, privacy & cookieverklaring

 1. Definities
  1. Software Borg: De stichting “Software Borg Stichting”, gevestigd te Haren (Groningen) en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 02050636; hierna “Software Borg” en aanbieder van producten, diensten en werkzaamheden op het gebied van continuïteit van software.
  2. Opdrachtgever: De rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder ook verstaan degene die als vertegenwoordiger of gemachtigde optreedt) die een aanbieding dan wel offerte heeft ontvangen van Software Borg en/of een Overeenkomst heeft afgesloten met Software Borg.
  3. Opdracht/Overeenkomst: Een schriftelijk of elektronisch tot stand gekomen Overeenkomst tussen Software Borg en Opdrachtgever.
  4. Werkdagen: Maandag tot en met vrijdag van 8.45 tot en met 17.15 uur, uitgezonderd officieel erkende nationale (Nederlandse) feestdagen.
  5. Werktijden: Maandag tot en met vrijdag van 8.45 tot en met 17.15. Weekenden vallen hierbuiten evenals officieel erkende nationale (Nederlandse) feestdagen.
 2. Algemeen / Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het leveren van producten, diensten en het uitvoeren van werkzaamheden door Software Borg.
  2. Deze voorwaarden gelden ook tegenover Opdrachtgever als Software Borg derden inschakelt voor de uitvoering van haar overeenkomsten.  
  3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of ander (algemene) voorwaarden van de Opdrachtgever worden nadrukkelijk van de hand gewezen door Software Borg.
  4. In geval van tegenstrijdigheid met een bepaling uit deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst prevaleert de bepaling uit de Overeenkomst.
  5. Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie deel uit van de overeenkomsten met Software Borg. Op verzoek kan een nieuwe versie ervan worden toegezonden naar Opdrachtgever.  
  6. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd gelden. Software Borg en Opdrachtgever gaan vervolgens met elkaar in overleg om de bepaling te vervangen die zoveel mogelijk de oorspronkelijke bepaling benaderd.  
 3. Aanbieding en acceptatie
  1. Aanbiedingen van Software Borg zijn vrijblijvend, tenzij door Software Borg in de offerte schriftelijk anders is vermeld of een termijn voor aanvaarding is gesteld.
  2. Aanbiedingen en offertes van Software Borg zijn geldig voor de duur van twee (2) maanden, tenzij expliciet anders is overeengekomen of Software Borg een te late acceptatie alsnog uitdrukkelijk aanvaardt.
  3. Software Borg kan niet aan haar prijsopgaven, offertes of aanbiedingen worden gehouden wanneer de Opdrachtgever kan begrijpen dat de prijsopgaven, offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten. 
  4. Een Overeenkomst komt na een schriftelijke of elektronische bevestiging van Opdrachtgever tot stand, tenzij uitdrukkelijk in de offerte is aangegeven dat – gezien de aard van de werkzaamheden – ook een schriftelijke ondertekening is vereist.
  5. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals opgenomen in de Opdracht, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht anders voortvloeit.
  6. Tenzij anders is aangegeven in de offerte kan Opdrachtgever de offerte slechts als geheel aanvaarden.
  7. Tussen Software Borg en Opdrachtgever geldt de inhoud van de Overeenkomst van Opdrachtgever zoals deze door Software Borg is ontvangen, als juist en correct. Eventuele fouten die door Opdrachtgever daarbij zijn gemaakt, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  8. Wanneer de aanvaarding door Opdrachtgever (deels) afwijkt van het aanbod, is Software Borg niet gehouden om deze te accepteren, tenzij Software Borg anders aangeeft.
  9. Software Borg mag zonder opgave van redenen een Opdracht weigeren.
 4. Uitvoering dienstverlening en meerwerk
  1. Software Borg zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen op vakbekwame wijze uitvoeren en spant zich daarbij in om het beste resultaat voor Opdrachtgever te behalen.
  2. Software Borg bepaalt de wijze waarop (en door welke perso(o)n(en)) de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Software Borg houdt daarbij voor zover mogelijk rekening met de wensen van Opdrachtgever.
  3. De uitvoering van de Overeenkomst wordt in beginsel op Werkdagen verricht, tenzij anders overeengekomen. Het verrichten van de uitvoering van de Overeenkomst buiten Werkdagen op verzoek van Opdrachtgever wordt aangemerkt als overwerk. Bij overwerk buiten Werktijden wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 25%. Bij overwerk buiten Werkdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 50%.
  4. Software Borg stelt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte in geval van omstandigheden die leiden tot bijstelling van de Opdracht en/of de verwachte inzet/tijdsduur dan waartoe de Opdracht is verstrekt en die het tijdstip van de voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst en de begrote kosten mogelijk beïnvloeden (meerwerk). Software Borg voert het meerwerk enkel uit wanneer daartoe uitdrukkelijk schriftelijk Opdracht dan wel toestemming door Opdrachtgever is verleend en Software Borg daarmee instemt.
  5. Software Borg heeft het recht om voor het meerwerk zoals opgenomen in 4.4 aanvullende facturen te sturen.
  6. Software Borg is gerechtigd naar eigen inzicht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover dat nodig is voor de goede uitvoering van de Overeenkomst. De (extra) kosten die hiervoor worden gemaakt, zijn voor rekening van Opdrachtgever, ná overleg en (schriftelijke) instemming van Opdrachtgever. 
  7. Op de uitvoering van de Overeenkomst zijn de artikelen 7:404, 7:407 tweede lid en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.
  8. De voor de uitvoering van de Overeenkomst overeengekomen (streef)termijn zal zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar is nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding van de termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming op en kan niet leiden tot ontbinding van de Overeenkomst noch is Software Borg onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk. Bij een dreigende overschrijding zal Software Borg met Opdrachtgever zo spoedig mogelijk overeenstemming bereiken voor een nieuwe (streef)termijn waarbinnen Software Borg de Overeenkomst gaat uitvoeren. 
 5. Informatieverstrekking en verplichtingen Opdrachtgever
  1. Opdrachtgever is gehouden om aan Software Borg aan benodigde gegevens en informatie te verstrekken in de gewenste vorm en op de gewenste wijze waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
  2. Opdrachtgever staat ervoor in dat de aan Software Borg verstrekte gegevens en informatie juist, actueel en volledig zijn, ook wanneer deze van derden afkomstig zijn.
  3. Software Borg voert haar opdrachten uit op basis van de door de Opdrachtgever aan haar verstrekte en kenbaar gemaakte gegevens, inlichtingen en wensen.
  4. Wanneer Software Borg Opdrachtgever verzoekt om gegevens en informatie die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst, dan zal Opdrachtgever deze verstrekken.
  5. Wanneer Opdrachtgever Software Borg de gegevens niet of niet tijdig verstrekt die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, of als Opdrachtgever op een andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, ongeacht of Software Borg is gestart met de uitvoering van de Overeenkomst, heeft Software Borg het recht tot opschorting of beëindiging van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft Software Borg het recht om de daarvoor ontstane kosten tegen de geoffreerde prijs of anders volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
  6. Software Borg heeft het recht om opdrachten, die naar inhoud en vorm in strijd zijn met wet- en/of regelgeving te weigeren c.q. al in behandeling genomen opdrachten zonder opgave van redenen te retourneren. Klant vrijwaart Software Borg in een dergelijk geval voor aanspraken van derden en ziet in het kader van dit artikel ook af van het indienen van schadevergoeding bij Software Borg.
  7. Wanneer met Opdrachtgever meerdere rechtspersonen of natuurlijke personen in uitoefening van een beroep of bedrijf wordt bedoeld, dan is elk van die (rechts)personen tegenover Software Borg hoofdelijk verbonden tot nakoming van haar verplichtingen.
 6. Prijs en betaling
  1. Alle overeengekomen prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld. De verschuldigde bedragen zullen inclusief btw en inclusief eventuele andere door de overheid opgelegde heffingen in rekening worden gebracht.
  2. Reis- en wachttijdvergoedingen, reiskosten en/of kilometervergoedingen, hotelkosten en eventuele andere daaraan verbonden kosten gemaakt door Software Borg worden separaat in rekening gebracht.
  3. Software Borg accepteert geen betalingen in andere valuta dan die is aangegeven. Bij gebreke van een aangegeven valuta zijn alle prijzen in Euro’s.
  4. Software Borg zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische gespecificeerde factuur sturen aan Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  5. Betaling van de facturen van Software Borg wordt door Opdrachtgever gedaan overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Als de factuur geen betaaltermijn vermeldt, dan geldt een betaaltermijn van veertien (14) dagen.
  6. Tegenover Opdrachtgever strekt een uittreksel uit de administratie van Software Borg tot volledig bewijs van gemaakte uren en kosten en verschuldigde vergoedingen, behoudens door Opdrachtgever geleverd tegenbewijs.
  7. Software Borg is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen voor de uit te voeren Overeenkomst. Wanneer betaling van het voorschot uitblijft, heeft Software Borg het recht om, onverminderd de overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen dat Opdrachtgever aan Software Borg uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
  8. In het geval afrekening plaatsvindt op basis van nacalculatie, betekent dit dat na afloop van de uitvoering van de Overeenkomst alle daadwerkelijk gemaakte kosten, die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening worden gebracht. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de mogelijkheid bestaat dat de eerder vastgestelde inschatting lager kan zijn dan de daadwerkelijk gemaakte kosten.
  9. Het recht tot verrekening van gedane betalingen en opschorting van verschuldigde bedragen door Opdrachtgever is uitgesloten. De betalingsverplichting geldt ook wanneer Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst geen (optimaal) gebruik maakt van de diensten.
  10. Bij een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever is Software Borg gerechtigd om de daarin opgenomen prijzen en tarieven aan te passen in de Overeenkomst genoemde termijn. Wanneer de Overeenkomst daarin niet nadrukkelijk voorziet behoudt Software Borg zich het recht voor om de prijzen en tarieven jaarlijks aan te passen ter indexering. De indexatie vindt elk jaar plaats na het verstrijken van de datum van 31 december aan de hand van de CBS gepubliceerde inflatiecijfers, van januari ten opzichte van januari van het voorafgaande jaar.
  11. Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling of aanmaning automatisch in verzuim en komen alle redelijke in en buitengerechtelijke incassokosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van Opdrachtgever. De wettelijke handelsrente is verschuldigd over het factuurbedrag vanaf het moment dat Opdrachtgever in gebreke is. Bovendien is Software Borg direct gerechtigd zonder nadere aankondiging haar dienstverlening jegens Opdrachtgever op te schorten, zonder hiervoor schadeplichtig te zijn.
  12. Wanneer Opdrachtgever na ingebrekestelling of aanmaning nalatig blijft het openstaande bedrag te voldoen, kan Software Borg de vordering uit handen geven. Opdrachtgever is vanaf dat moment gehouden om de volledige buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te voldoen, waaronder begrepen alle kosten berekend door advocaten en gerechtsdeurwaarders.
 7. Geheimhouding/Vertrouwelijkheid
  1. Partijen zijn over en weer verplicht om alle gegevens en informatie die zij van elkaar verkrijgen in welke vorm dan ook – schriftelijk, mondeling, elektronisch of tastbaar – waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze geheim of van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven en nemen alle nodige maatregelen daarvoor. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd wanneer deze door één van de Partijen als zodanig zijn aangeduid. De geheimhoudingsplicht geldt voor de looptijd van de Overeenkomst en blijft ook na de beëindiging voortduren zolang de andere Partij aanspraak kan maken op de vertrouwelijkheid ervan.
  2. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn, tenzij partijen voor zichzelf optreden in een juridische procedure waarbij de gegevens en informatie zoals opgenomen in dit artikel, van belang zijn.
  3. Wanneer voor de goede uitvoering van de Overeenkomst het nodig is dat een Partij vertrouwelijke gegevens aan de andere Partij versterkt, dan is de verstrekkende Partij zelf ervoor verantwoordelijk om enkel de gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn en waar mogelijk te anonimiseren. Ook zorgt de Partij ervoor dat de vertrouwelijke gegevens veilig naar de andere Partij worden verstuurd. Software Borg verzamelt, verwerkt en slaat de gegevens op in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Software Borg verwijst hiervoor naar de Privacy- en Cookieverklaring op haar website.
  4. De geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die uit openbare bronnen zijn te verkrijgen en wanneer een bevoegde autoriteit op grond van een wettelijke plicht of bevoegd bevel om de informatie verzoekt. De Partij stelt de andere Partij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
  5. Bij overtreding van de geheimhoudingsplicht verbeuren Partijen een direct opeisbare boete van € 5.000,- voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 250,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de wederpartij om, naast de boete, volledige schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.
 8. Rechten van Intellectuele Eigendom
  1. Alle rechten van intellectuele eigendom die Software Borg in het kader van haar dienstverlening ontwikkeld en ter beschikking stelt, blijven bij Software Borg en haar licentiegevers of haar toeleveranciers berusten. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht die bij deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins bij Wet uitdrukkelijk worden toegekend.
  2. Een aan Opdrachtgever toegekend gebruiksrecht is tijdelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, onmiddellijk herroepbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
  3. Uitsluitend wanneer schriftelijk is overeengekomen zullen rechten van intellectuele eigendom die toekomen aan Software Borg aan Opdrachtgever worden overgedragen. Het is Opdrachtgever daarom onder meer niet toegestaan om werken waarop auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten rusten, zoals documenten of rapportage, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Software Borg:
   • a) te wijzigen of te bewerken;
   • b) enige aanduiding omtrent auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten te verwijderen of te wijzigen.
  4. Opdrachtgever heeft het recht om de in het vorige lid genoemde documenten en andere werken te gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en daarvan voor eigen gebruik afschriften te maken.
  5. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van apparatuur, programmatuur of andere materialen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever zal Software Borg voor aanspraken van derden terzake deze beschikbaarstelling en het gebruik van de beschikbaar gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen wordt gemaakt, vrijwaren.
 9. Aansprakelijkheid van Software Borg
  1. Software Borg accepteert enkel aansprakelijkheid zoals opgenomen in dit artikel.
  2. Software Borg haar aansprakelijkheid wegens een toerekenbare tekortkoming van enige verplichting in de nakoming van de Overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst verschuldigd is of zal zijn aan Software Borg (exclusief btw en andere door de overheid opgelegde heffingen). Wanneer dat bedrag niet is vast te stellen, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van een bedrag dat gelijk is aan de kostprijs van één controle en depot van een broncode in het kader van een escrowregeling. Wanneer de Overeenkomst (hoofdzakelijk) een duurovereenkomst is voor langer dan één (1) jaar wordt de voor die Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief btw en andere door de overheid opgelegde heffingen) bedongen voor één (1) jaar.
  3. De aansprakelijkheid van Software Borg voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gevolgschade, verminderde goodwill, immateriële schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie en schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Software Borg voorgeschreven zaken, materiaal of programmatuur van derden, is uitgesloten.
  4. Aansprakelijkheid voor Software Borg ontstaat pas op het moment dat Opdrachtgever Software Borg in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de enige verplichting in de nakoming van de Overeenkomst, niet zijnde onmogelijk, een redelijke termijn heeft geboden om de tekortkoming te herstellen, en Software Borg ook na die termijn blijft tekortschieten. Opdrachtgever dient Software schriftelijk een ingebrekestelling te sturen die voldoende en nauwkeurig de tekortkoming onderbouwt zodat Software Borg daarop adequaat kan reageren.
  5. De aansprakelijkheidsbeperkingen zoals uiteengezet in de vorige leden gelden niet ingeval de door Opdrachtgever geleden schade het gevolg is van opzet van Software Borg of de opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikten/bedrijfsleiding van Software Borg.
  6. Opdrachtgever stelt Software Borg zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de schade schriftelijk op de hoogte ervan. Iedere aansprakelijkheid vervalt indien een aanspraak niet binnen 12 maanden na het ontstaan van de schade schriftelijk en gemotiveerd aan Software Borg is gemeld, tenzij Opdrachtgever vóór het verstrijken van die termijn alsnog een rechtsvordering heeft ingesteld.
  7. Opdrachtgever vrijwaart Software Borg voor alle aanspraken van derden die verband houden met (rechts)handelingen voortvloeiende uit de Overeenkomst.
 10. Overmacht
  1. Software Borg is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst wanneer sprake is van overmacht.
  2. Onder overmacht wordt aan de zijde van Software Borg onder meer verstaan, naast het in de wet bepaalde, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. Onder overmacht valt in elk geval, maar is niet gelimiteerd tot: overmacht van door Software Borg ingeschakelde externe partijen, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (distributed) denial of service (DDoS) aanvallen, oorlog of daarop gelijkende situaties, natuurrampen, (werk)stakingen, bovenmatig tekort van personeel (ziekte of anderszins), brand ende gevolgen van epidemieën en pandemieën.
  3. In geval van overmacht heeft Software Borg het recht om haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Wanneer deze periode langer duurt dan zestig (60) dagen, is Software Borg gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.
  4. Wanneer Software Borg bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen kan voldoen, dan is Software Borg gerechtigd het reeds nagekomen of na te komen gedeelte in rekening te brengen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst betrof.
 11. Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op de met Software Borg afgesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen tussen partijen die verband houden met een door hen gesloten Overeenkomst zullen worden beslecht door een daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Groningen.