Algemene voorwaarden Software Borg Instituut

Hieronder tref je onze specifieke algemene voorwaarden voor de trainingen van het Software Borg Instituut, hier ook in pdf te downloaden.

Keer hier terug naar alle voorwaarden, privacy- en cookieverklaring.

Artikel 1 Definities

“Overeenkomst”: de door Partijen ondertekende offerte of overeenkomst die betrekking heeft op alle activiteiten ten aanzien van het ontwikkelen, het aanbieden en het organiseren van een Opleiding.

“Opdrachtgever”: de natuurlijke of rechtspersoon die een dienst en/of product van het Software Borg Instituut wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een Overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt.

“Opleiding”: een opleiding, cursus, inleiding, presentatie of iedere andere vorm van onderwijs verzorgd door het Software Borg Instituut.

“Partijen”: Software Borg Instituut en Opdrachtgever.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Partijen.
 2. Eventuele algemene voorwaarden of dergelijke van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.
 3. Aanvullingen en/of afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanmelding deelnemers voor een Opleiding

 1. Opdrachtgever dient uiterlijk 1 week voorafgaand aan de dag van de Opleiding de volgende informatie over de deelnemers aan het Software Borg Instituut bekend te maken:
  het aantal deelnemers;
  voornaam, achternaam deelnemers;
  e-mailadres deelnemers;
  telefoonnummer deelnemers;
  naam organisatie deelnemers.
 2. De bekendmaking van de informatie als bedoeld in artikel 3 lid 1 dient schriftelijk of per e-mail te geschieden aan het secretariaat van het Software Borg Instituut.

Artikel 4 Annulering door Opdrachtgever

 1. Annulering van een Opleiding door Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.
 2. Bij annulering tot vier weken vóór aanvang van de Opleiding wordt 25% van de cursuskosten met een minimum van € 125,- als annuleringskosten in rekening gebracht.
 3. Bij annulering door Opdrachtgever tussen vier en twee weken voor aanvang van de Opleiding is Opdrachtgever 50% van de cursusprijs (te vermeerderen met btw) aan Software Borg Instituut verschuldigd.
 4. Bij annulering door Opdrachtgever korter dan twee weken voor aanvang van de Opleiding is Opdrachtgever de gehele cursusprijs (te vermeerderen met btw) verschuldigd.
 5. Opdrachtgever is gerechtigd voor elke aangemelde deelnemer een vervanger aan de Opleiding te laten deelnemen, mits dit van tevoren schriftelijk bij het Software Borg Instituut is gemeld.
 6. Annuleringen kunnen schriftelijk of per e-mail bij het secretariaat van het Software Borg Instituut worden ingediend.

Artikel 5 Wijzigen datum/annulering door Software Borg Instituut

 1. Het Software Borg Instituut is gerechtigd zonder opgave van reden een Opleiding op een andere datum te laten plaatsvinden. Software Borg Instituut zal Opdrachtgever hierover schriftelijk informeren. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om binnen een week na dagtekening van het schriftelijk bericht de Opleiding kosteloos te annuleren.
 2. Het Software Borg Instituut is gerechtigd zonder opgave van reden een Opleiding te annuleren. De Opdrachtgever heeft in dat geval recht op terugbetaling van het volledig door de Opdrachtgever betaalde bedrag. Software Borg Instituut zal Opdrachtgever hierover schriftelijk informeren.
 3. Het Software Borg Instituut heeft het recht, indien een ingeplande docent verhinderd is, om een vervangende docent in te zetten.

Artikel 6 Prijzen

 1. De genoemde prijzen zijn exclusief btw.
 2. Software Borg Instituut behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen.

Artikel 7 Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum op de door het Software Borg Instituut aangegeven bank- of girorekening bijgeschreven te zijn. Opdrachtgever is de opleidingskosten bij vooruitbetaling verschuldigd en dient de opleidingskosten voor aanvang van de Opleiding aan het Software Borg Instituut te hebben voldaan.
 2. In geval van niet tijdige betaling is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke rente is Opdrachtgever ook de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, onverminderd het recht van Software Borg Instituut om de door zijn gemaakte kosten in rekening te brengen.
 3. De kosten van invordering, in en/of buiten rechte door het Software Borg Instituut te maken, komen steeds voor rekening van Opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten zullen door de Opdrachtgever verschuldigd zijn zodra het Software Borg Instituut als voormeld de invordering van enig bedrag aan derden uit handen geeft.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Het Software Borg Instituut betracht ten aanzien van zijn opleidingsaanbod, -materiaal en docentkeuze altijd de uiterste zorg. Voor het geval sprake zou zijn van onjuiste of onvolledige informatie of andere gebreken die leiden tot een toerekenbare tekortkoming, is het Software Borg Instituut slechts aansprakelijk voor de daardoor door Opdrachtgever geleden schade ter hoogte van maximaal het bedrag door Opdrachtgever is betaald voor de gevolgde Opleiding.
 2. Indien Software Borg Instituut naar de mening van Opdrachtgever jegens hem of haar toerekenbaar tekort is geschoten, dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk schriftelijk te laten weten.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder maar niet beperkt tot auteurs- en merkenrechten – ter zake van door Software Borg Instituut ontwikkelde opleidingsproducten komen uitsluitend toe aan het Software Borg Instituut.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het opleidingsmateriaal dat is ontwikkeld ten behoeve van een door het Software Borg Instituut georganiseerde Opleiding, zonder toestemming van het Software Borg Instituut te verveelvoudigen, openbaar te maken, aan derden te verstrekken of in gebruik te geven of te wijzigen. Opdrachtgever heeft enkel het recht het opleidingsmateriaal te gebruiken voor eigen gebruik.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om op basis van de door Software Borg Instituut ontwikkelde Opleiding dan wel opleidingsmateriaal zelf of in samenwerking met derden een soortgelijke Opleiding te ontwikkelen of op te zetten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Software Borg Instituut.
 4. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel zal Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 4.500,– voor elke overtreding verschuldigd zijn aan het Software Borg Instituut, onverminderd het recht van het Software Borg Instituut op volledige vergoeding van de door hem geleden schade.

Artikel 10 Privacy

 1. Alle gegevens die door Opdrachtgever worden verstrekt in het kader van een Opleiding worden door het Software Borg Instituut in zijn administratie opgenomen. Verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van (Opleidings)informatie door het Software Borg Instituut.
 2. Door het ondertekenen van de Overeenkomst of door het inschrijven voor een Opleiding geeft Opdrachtgever toestemming aan het Software Borg Instituut om deze gegevens voor voornoemde doeleinden te gebruiken.
 3. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt het Software Borg Instituut zich aan de geldende wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Verzoeken van betrokkenen in de zin van de AVG kunnen worden bekendgemaakt via een e-mail naar het secretariaat van het Software Borg Instituut.
 4. De Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om de toestemming of een deel van de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, dit kan door een e-mail te sturen naar het secretariaat van het Software Borg Instituut.

Artikel 11 Overig

 1. Het staat Opdrachtgever vrij om een Opleiding aan te melden voor accreditatie. In overleg met het Software Borg Instituut kan de Opleiding zodanig worden opgezet dat de Opleiding voldoet aan de voorwaarden voor accreditatie. Het Software Borg Instituut kan bij haar informatievoorziening vermelden dat de Opleiding is geaccrediteerd.
 2. Indien een Opleiding is geaccrediteerd dient Opdrachtgever zelf te zorgen voor zowel certificaten of een ander bewijs van deelname als de toekenning van accreditatiepunten aan deelnemers aan de Opleiding.
 3. Partijen kunnen in afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 11 lid 1 en 2 overeenkomen dat het Software Borg Instituut de daarin vermelde verrichtingen uitvoert.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiend of verband houdend met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.