Algemene voorwaarden

Hieronder treft u onze algemene voorwaarden, tevens hier in pdf beschikbaar. Op onze escrowdiensten zijn afzonderlijke modelovereenkomsten van toepassing. Met betrekking tot klachten conformeren wij ons aan het Reglement Tuchtrechtspraak van de Nederlandse Vereniging van Beëdigd Informaticadeskundigen (NVBI).

Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het leveren van producten, diensten en werkzaamheden door Software Borg Stichting en de partijen waarmee zij samenwerkt en/of die zij inschakelt voor de uitvoering van haar werkzaamheden, Software Borg en die partijen hierna te noemen: Software Borg.
 2. Met “Opdrachtgever” wordt bedoeld de natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisaties die van Software Borg een overeenkomst met Software Borg aangegaan. Een overeenkomst met Software Borg  wordt onder andere aangegaan door een schriftelijk, elektronisch of mondeling akkoord op een geldige aanbieding van Software Borg.
 3. Aanbiedingen van Software Borg zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard. Indien niet gespecificeerd, hebben aanbiedingen een geldigheidsduur van 2 maanden.
 4. Algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de overeenkomsten met Software Borg.
 5. Software Borg heeft te allen tijde het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwste versie van de algemene voorwaarden is steeds van toepassing op de overeenkomst tussen Software Borg en opdrachtnemer. De nieuwste versie van de algemene voorwaarden zullen op eerste verzoek aan Opdrachtgever worden toegezonden.
 6. Wanneer een bepaling uit deze algemene voorwaarden conflicteert met een bepaling uit de overeenkomst, prevaleert de bepaling uit de overeenkomst.

Artikel 2. Vergoeding en betaling

 1. Alle overeengekomen prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.
 2. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst de datum van 31 december passeert, is Software Borg gerechtigd om de overeengekomen vergoedingen te indexeren. Indexering vindt plaats aan de hand van de CBS Dienstenprijsindex, reeks 2010=100 (DPI), van januari ten opzichte van januari van het voorafgaande jaar.
 3. Facturen van Software Borg zullen door Opdrachtgever binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur worden voldaan.
 4. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling of aanmaning in verzuim en zal hij over het openstaande bedrag tevens de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn.
 5. Tegenover Opdrachtgever strekt een uittreksel uit de administratie van Software borg tot volledig bewijs van gemaakte uren en kosten en verschuldigde vergoedingen, behoudens door Opdrachtgever geleverd tegenbewijs.

Artikel 3.       Geheimhouding

 1. Partijen dragen er zorg voor dat alle van de wederpartij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der Partijen als zodanig zijn aangeduid.
 2. De partij die vertrouwelijke gegevens aan zijn wederpartij verstrekt en laat verwerken, staat ervoor in dat hij daartoe gerechtigd is. De betreffende partij vrijwaart voorts zijn wederpartij voor alle aanspraken die vanwege de verstrekking en de verwerking van de gegevens door derden op die wederpartij zouden kunnen worden gemaakt.

Artikel 4. Uitvoering werkzaamheden, meerwerk

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat, indien de te leveren diensten en/of werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de begrote kosten daardoor kunnen worden beïnvloed.
 2. Software Borg zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, indien zich omstandigheden voordoen die leiden tot bijstelling van de opdracht en/of de verwachte inzet en tijdsduur. Software Borg is gerechtigd additionele facturen te sturen indien zich dergelijke omstandigheden voordoen.
 3. Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Software Borg staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Software Borg het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Software Borg het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
 4. Software Borg is gerechtigd naar eigen goeddunken derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Wanneer Software Borg op aangeven van Opdrachtgever in het kader van het treffen van een continuïteitsregeling is gestart met de uitvoering van werkzaamheden (bijv. opstellen stukken of controle en deponering van de broncode) en Opdrachtgever vervolgens niet alle voor de regeling benodigde handelingen (waaronder het tekenen van escrowovereenkomsten) uitvoert, is Software Borg gerechtigd om de uitgevoerde werkzaamheden tegen de geoffreerde prijs of anders tegen geldende uurtarieven in rekening te brengen aan Opdrachtgever.   

Artikel 5. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Rechten van intellectuele eigendom die toekomen aan Software Borg zullen alleen aan Opdrachtgever worden overgedragen wanneer dat schriftelijk is overeengekomen. Het is Opdrachtgever daarom onder meer niet toegestaan om werken waarop auteursrechten en/of andere intellectuele-eigendomsrechten rusten, zoals documenten of rapportage, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Software Borg: a. te wijzigen of te bewerken; b. enige aanduiding omtrent auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten te verwijderen of te wijzigen.
 2. Opdrachtgever heeft het recht om de in het vorige lid genoemde documenten en andere werken te gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en daarvan voor eigen gebruik afschriften te maken.
 3. Opdrachtgever staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van apparatuur, programmatuur of andere materialen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever zal Software Borg voor aanspraken van derden terzake deze beschikbaarstelling en het gebruik dat van de beschikbaar gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen wordt gemaakt, vrijwaren.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Software Borg heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van alle werkzaamheden aangaande en voortvloeiende uit overeenkomst met Opdrachtgever.
 2. De aansprakelijkheid van Software Borg is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever op basis van de overeenkomst of offerte verschuldigd is of zal zijn aan Software Borg. Wanneer dat bedrag niet is vast te stellen, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van een bedrag dat gelijk is aan de kostprijs van één controle en depot van een broncode in het kader van een escrowregeling.
 3. Onder directe schade valt in ieder geval niet: gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Software Borg voor alle aanspraken van derden  die verband houden met (rechts)handelingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

Artikel 7. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op de met Software Borg afgesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Terzake van gerezen geschillen kunnen partijen arbitrage of mediation overeenkomen.
 3. Indien geen arbitrage of mediation wordt overeengekomen, is, in eerste aanleg, de bevoegde rechter te Groningen bevoegd.