Accountant

Anno 2015 is automatisering niet meer weg te denken bij de verwerking en totstandkoming van financiële gegevens. Dit impliceert dat de accountant tevens kennis dient te hebben van de risico’s van softwaregebruik. Risico’s als bijvoorbeeld de afhankelijkheid van een (software)leverancier, onduidelijkheden over het eigendom van de data, onduidelijkheid over licentierechten, etc.

De accountant heeft bovendien, gelet op zijn verplichtingen uit het Burgerlijk Wetboek, een belangrijke rol bij de controle en advisering rondom automatisering. Artikel 2:393 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek  stelt: “De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan het bestuur. Hij maakt daarbij ten minste melding van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking.”. In een ander wetsartikel, artikel 2:361 e.v., wordt voorgeschreven dat de immateriële vaste activa op de balans moet worden opgenomen. Hieronder vallen onder andere softwarelicenties, merken, octrooien en soortgelijke rechten. De accountant van tegenwoordig dient hier kennis van te hebben.

Helaas beschikt nog lang niet elke accountant over deze kennis en vinden veel accountants het lastig om financieel advies te geven over de IT-juridische aspecten van een onderneming. Echter, juist op dit terrein is sprake van een groeimarkt en liggen er kansen voor de accountant. Samenwerking met Software Borg kan hieraan bijdragen.

Software Borg heeft de kennis en ervaring op het gebied van rechtszekerheid en continuïteit ten aanzien van IT-middelen in een organisatie. Wij doen bijvoorbeeld onderzoek naar de juridische verhoudingen bij een automatiseringstraject en kunnen software en data vastleggen ten behoeve van de continuïteit van softwaregebruikers. Ook kunnen wij onderzoek doen naar intellectuele eigendomsrechten binnen een onderneming.

Bent u accountant en wilt u weten wat wij voor u en uw cliënten kunnen betekenen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.